Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (art. 16 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Oznacza to, że ustawodawca ograniczył prawo do wstępu na imprezę masową – mecz piłki nożnej osobom poniżej 13 roku życia.

Mogą one uczestniczyć w meczach piłkarskich jedynie pod opieką osoby pełnoletniej, z tym, że osobą tą nie musi być ich przedstawiciel ustawowy. Zgodnie zaś art. 10 § 1 Kodeksu cywilnego pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.

Należy przyjąć, że ustawodawca racjonalnie ograniczył możliwość udziału osób małoletnich do lat 13 w sportowych imprezach masowych – meczach piłki nożnej lub imprezach masowych podwyższonego ryzyka. W pierwszej kolejności ze względu na ich bezpieczeństwo. Ograniczenie, jak się wydaje, ma ochronić małoletnich przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony innych uczestników imprezy masowej, a także zapobiec niepożądanym zachowaniom tychże małoletnich podczas tego typu imprez. Po drugie zaś, wydaje się, że ustawodawca wziął pod rozwagę istniejący stan prawny. Zgodnie bowiem z art. 12 Kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. Tym samym nie mogą być podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustawy. Warto jednak zauważyć, że zawarcie przez takie osoby umowy zakupu biletu wstępu na imprezę masową – mecz piłki nożnej będzie ważne, zgodnie z postanowieniami art. 14 §2 Kodeksu cywilnego.

Przepisy umożliwiają zatem wstęp na mecz piłkarski małoletnim do lat 13, a więc nawet kilkuletnim dzieciom, jeżeli znajdują się pod „opieką” jakiejkolwiek osoby pełnoletniej, nawet zupełnie przypadkowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy, jedyną przesłankę do bycia opiekunem osoby małoletniej jest jego pełnoletniość.

Drużyny piłkarskiej Ekstraklasy w swych regulaminach imprez masowych często kopiują rozwiązania ustawowe w tym zakresie. Ale np. Klub Piłkarski Legia Warszawa w regulaminie imprezy masowej reguluje te kwestie bardziej restrykcyjnie. Zgodnie z jego postanowieniami dzieci do lat sześciu mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym. Natomiast dzieci do lat trzynastu mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym lub osobą dorosłą pisemnie upoważnioną przez opiekuna prawnego. Takie ujęcie omawianej tematyki można uznać za właściwe.

Co ciekawe obowiązek sprawowania opieki dotyczy jedynie momentu wstępu na mecz. W świetle art. 16 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, osoba małoletnia do lat 13 może przebywać na meczu w charakterze widza już bez opieki osoby pełnoletniej. Takie rozwiązanie należy ocenić jednoznacznie krytycznie. Trudno przy tym oprzeć się wrażeniu, że jest ono sprzeczne z założeniami ustawodawcy o zapewnieniu szczególnego bezpieczeństwa uczestnikom małoletnim do lat 13 i stanowi po prostu legislacyjne niedopatrzenie. Wydaje się, że problem ten można byłoby rozwiązać poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów w regulaminach imprez masowych (np. część klubów Ekstraklasy rozciąga obowiązek opieki nad małoletnim również na czas jego przebywania na meczu), ale ponieważ kluby ustalają swe regulaminy w sposób dowolny, to pożądanym byłaby zmiana ustawy w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe rozważania, można zaryzykować tezę, że przepisy art. 16 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wydają się być zbyt ogólne, by realnie zapewnić bezpieczeństwo małoletniemu do lat 13 w trakcie sportowej imprezy masowej – meczu piłki nożnej. De lege ferenda właściwym byłoby ustanowienie opiekunem osoby małoletniej do lat 13 jedynie jej opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej upoważnionej pisemnie przez opiekuna prawnego, a także włączenie do ustawy obowiązku sprawowania opieki nad małoletnim także w czasie trwania meczu.