Organizator sportowej imprezy masowej – meczu piłki nożnej, to najczęściej klub piłkarski albo organizacja zajmująca się prowadzeniem danych rozgrywek np. Ekstraklasa S.A., czy Polski Związek Piłki Nożnej. Mimo, że organizatorzy z reguły są podmiotami prywatnymi, to jednak w pewnych sytuacjach występują w charakterze organów administracji publicznej. Dzieje się tak, gdy stosują tzw. klubowy zakaz stadionowy.

Ze względu na możliwość zaskarżenia orzeczenia o klubowym zakazie stadionowym do sądu administracyjnego (art. 14 ust. 8a u.b.i.m.) należy uznać organizatora, który jest uprawniony do wydania rzeczonego zakazu, w tym konkretnym przypadku, za organ administracji publicznej. Zastosowanie znajdzie tu bowiem art. 184 Konstytucji RP, zgodnie z którym Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta w zakresie podmiotowym polega na weryfikacji czynności dokonywanych przez organ. Skoro więc sąd administracyjny na podstawie art. 14 ust. 8a u.b.i.m. bada działania organizatora, tzn., że organizator ten jest organem administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, bowiem sądy administracyjne mogą kontrolować jedynie działalność organów administracji publicznej.

Organizator jest szczególnym rodzajem organu administracji publicznej. W doktrynie przyjmuje się, że każdy podmiot, któremu ustawa przyznaje kompetencje z zakresu prawa administracyjnego, niezależnie od tego, czy stanowi część struktury państwa, czy też podmiotu innego niż państwo jest organem administracji publicznej. Organy tego typu określa się mianem organów administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym.

Do katalogu tychże można zaliczyć m.in. odpowiednio upoważnione podmioty prywatne, realizujące funkcje z zakresu administracji publicznej. Organy administrujące (organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym) wskazywane są w ustawach (gdy zlecenie im zadań następuje w drodze ustawy) wprost lub pośrednio, poprzez ustawowe dopuszczenie możliwości przekazywania zadań podmiotom niepublicznym lub określonym ich kategoriom. Istnieją różne kryteria będące podstawą klasyfikacji, wśród których wyróżnić można m.in.: ich charakter – państwowy, w tym rządowy i samorządowy, publiczny i niepubliczny; obszar działania; pozycję w aparacie administracji publicznej; skład; rodzaj kompetencji – podmiot administracji, w którego imieniu działa organ – charakter kompetencji.

Jako że organizator sportowej imprezy masowej – meczu piłki nożnej posiada powyższe przymioty, jest organem administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, w zakresie określonym w art. 14 u.b.i.m., co wynika z art. 14 ust. 8a u.b.i.m. w zw. z art. 184 Konstytucji RP i art. 1 ustawy z 30 VIII 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nadane mu przez ustawodawcę uprawnienia stosuje z kolei względem podmiotu (uczestnika imprezy masowej) ustawowo zobowiązanego do przestrzegania pewnych (choć prawnie niedookreślonych) norm (regulaminów) za naruszenie tychże. Wszystko zaś dla realizacji podstawowego celu ustawy i obowiązku organizatora – zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Podsumowując:

Organizator meczu piłkarskiego, w świetle przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, bywa organem administracji publicznej (w znaczeniu funkcjonalnym), gdy stosuje swe ustawowe uprawnienie – tzw. klubowy zakaz stadionowy.