Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (u.b.i.m.) organizator odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu i czasie trwania imprezy masowej. A contrarioorganizator nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo poza czasem trwania imprezy masowej (przed albo po) oraz poza obiektem (terenem), gdzie się ona odbywa. Dziś kilka słów o czasie trwania imprezy masowej.

Odpowiedzialność organizatora jest ograniczona pod względem czasowym i terytorialnym. Rozciąga się ona jedynie na „czas trwania imprezy masowej”, czyli okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu (art. 3 pkt 6 u.b.i.m.), oraz miejsce jej przeprowadzania, a więc obszar wyznaczony granicami obiektu lub terenu, gdzie impreza masowa się odbywa, np. stadion, hala sportowa.

Przez czas trwania imprezy masowej należy rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu (art. 3 pkt 6 ustawy).

Zważywszy na cel tej ustawy, jak i analizując moment zakończenia imprezy masowej, należy przyjąć, że przez opuszczenie obiektu lub terenu należy rozumieć opuszczenie go przez wszystkich uczestników imprezy masowej.

Ponadto, pojęcie udostępnienia i opuszczenia obiektu lub terenu należy rozumieć potocznie i zależeć ono będzie od okoliczności faktycznych. W praktyce, organizator we wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej najczęściej wpisuje godziny rozpoczęcia imprezy masowej (udostępnienia miejsc) i jej zakończenia. Wynika to często z regulaminów związków sportowych, które wskazują kiedy organizator powinien umożliwić widzom wejście na obiekt (teren) imprezy masowej albo określają swoiste kryteria. Poza tym przedziałem czasowym organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo imprezy masowej.

Definicja czasu trwania imprezy masowej ma istotne znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej organizatora imprezy masowej. Zgodnie bowiem z art. 53 ustawy organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Staż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.

Czas trwania imprezy masowej należy także odnieść do stosowania środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, który może być połączony z obowiązkiem stawiennictwa w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji (art. 64 ust. 3 ustawy).

Wkrótce również spróbuję określić, co należy rozumieć pod pojęciem miejsca imprezy masowej.