Zgodnie z art. 3 pkt 9 u.b.i.m. organizatorem jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę masową. Ustawodawca nie wyjaśnia jednak pojęcia „przeprowadzenie imprezy masowej”. Nie jest więc jasne od kiedy można mówić o ww. podmiotach jako organizatorach imprezy masowej.

Oczywistym jest, że początkowym momentem „przeprowadzenia” imprezy masowej jest jej rozpoczęcie. Dziwi więc sformułowanie przepisu art. 25 u.b.i.m., który stanowi m. in., że w celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowej. 

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której podmiot prawny kwalifikowany jest jako organizator imprezy masowej, mimo, że jeszcze tej imprezy nie przeprowadza. Należałoby zatem uznać, że podmiot składający wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jest organizatorem w rozumieniu u.b.i.m. już od momentu jego złożenia.

Jest to oczywista sprzeczność z definicją organizatora z art. 3 pkt 9 u.b.i.m. Za organizatora należy uznawać osobę, która przeprowadza imprezę masową – doprowadza do jej rozpoczęcia i koordynuje jej przebieg w czasie jej trwania. Przepis art. 25 u.b.i.m. powinien być więc zmieniony i np. określenie „organizator” należałoby zastąpić „podmiotem, który zamierza zorganizować imprezę masową”.

Powyższy przykład, to tylko jeden z wielu dowodów na brak legislacyjnej precyzji w przepisach u.b.i.m. Więcej dowodów już wkrótce.