W u.b.i.m. organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzanie jej wbrew wydanemu zakazowi stanowi przestępstwo.

Mamy tu do czynienia ze zmianą konsekwencji karnoprawnych takiego zachowania, ponieważ w u.b.i.m. z 1997 r. czyny te stanowiły wykroczenia.

Zgodnie z art. 58 u.b.i.m.:

1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

3. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Przedmiot ochrony przepisu art. 58 ust. 1 u.b.i.m. stanowi bezpieczeństwo imprezy masowej. Chodzi o właściwe jej przeprowadzenie i przebieg, które zapewnić ma ich organizator. W tej sytuacji można uznać za zasadne, że jest to przestępstwo indywidualne. Oznacza to, że jego sprawcą może być jedynie organizator imprezy masowej tj. osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę masową (art. 3 pkt 9 u.b.i.m.). Chodzi więc o tę osobę, która powoduje jej rozpoczęcie, a nie np. zamierza ją zorganizować.

O odpowiedzialności karnej za przestępstwo można mówić wtedy, gdy organizacja (przeprowadzanie) imprezy masowej następuje w każdym z trzech przypadków określonych w art. 58 ust. 1 u.b.i.m., tj. bez wymaganego zezwolenia, niezgodnie z wymogami określonymi w wydanym zezwoleniu, wbrew wydanemu zakazowi przeprowadzenia imprezy masowej (tzw. przestępstwo wieloodmianowe).

Warunkiem sine qua non  zorganizowania imprezy masowej w sposób zgodny z prawem jest uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie, tj. decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej (art. 3 pkt 18 u.b.i.m.).

Do przestępstwa dojdzie również wówczas, gdy impreza masowa jest organizowana po upływie okresu wymienionego w zezwoleniu na jej przeprowadzenie albo po przekroczeniu liczby imprez wskazanych w tym akcie administracyjnym.

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „organizuje” mogłoby wskazywać, że karane jest także podjęcie czynności, które wcale nie muszą skutkować jej przeprowadzeniem. Faza organizacji występuje wcześniej niż jej przeprowadzania. Zastosowanie tego sformułowania może sprawić trudność w praktyce np. przy ustaleniu, kiedy zachodzą przesłanki odpowiedzialności danego podmiotu. Jak słusznie zauważa M. Dróżdż, wbrew wykładni językowej należy wskazać, że odpowiedzialność karną ponosi osoba, która „przeprowadza” imprezę masową, a nie osoba, która ją organizuje, a potem np. rezygnuje z rozpoczęcia tego wydarzenia.