Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.b.i.m. okres na jaki może zostać nałożony zakaz klubowy, nie może być dłuższy niż 2 lata od dnia jego wydania Oznacza to, że ustawodawca przewidział jedynie górną granicę.

Stosując wykładnię literalną ustawy, należy stwierdzić, że wynika z niej obowiązek określenia czasu, przez który obowiązywać będzie klubowy zakaz stadionowy. Może to być nawet jedna doba. Ustawodawca nie przewidział natomiast możliwości nakładania zakazu klubowego na określoną liczbę sportowych imprez masowych – meczów piłki nożnej.

Wprawdzie w piśmiennictwie pojawia się też pogląd przeciwny, zgodnie z którym klubowy zakaz stadionowy może być nakładany np. na jeden mecz. Jest to jednak stanowisko odosobnione i trudno uznać je za słuszne, bowiem ustawodawca wyraźnie wskazuje kryterium czasowe.

Natomiast C. Kąkol słusznie przyjął, że określanie czasu trwania klubowego zakazu stadionowego nie powinno następować przez wskazanie konkretnych imprez masowych, w których osoba ukarana nie może uczestniczyć. Dla poparcia tego stanowiska, przywoływane są przypadki odwoływania meczów i przesuwania w czasie ich terminów. W ten sposób okres obowiązywania zakazu miałby być „ruchomy” i w istocie nieokreślony.

Przepisy nie przesądzają o tym, w jakim czasie od momentu zaistnienia zdarzenia, stanowiącego podstawę nałożenia klubowego zakazu stadionowego, może zostać on nałożony. Organizator nie jest w tej kwestii w żaden sposób ograniczony i może dowolnie wracać do określonych zdarzeń, nawet po upływie długiego okresu. Wydaje się, że racjonalnym byłoby wprowadzenie wymogu w ustawie, by określanie tego okresu w regulaminie stadionu (obiektu) lub w regulaminie imprezy masowej było obowiązkiem organizatora.

Niemniej, pewien pojęciowy zamęt wprowadza art. 14 ust. 1a u.b.i.m.,  zgodnie z którym klubowy zakaz stadionowy dotyczy również kolejnych imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, i może być nakładany za naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem drużyny tego organizatora. Mowa tu wyraźnie o „kolejnych imprezach masowych”, z udziału w których wyłączona będzie osoba ukarana zakazem, a nie o okresie, przez który zakaz miałby obowiązywać. Wydaje się, że ustawodawca, który podczas uchwalania art. 14 ust. 1a, wprowadzonego w noweli z dnia 31 sierpnia 2011 r., nie uwzględnił treści art. 14 ust. 2 u.b.i.m.

Podsumowując, należy stwierdzić, że mając na uwadze oba te przepisy, tj. art. 14 ust. 1a i art. 14 ust. 2 u.b.i.m. nie sposób jednoznacznie wykazać, czy klubowy zakaz stadionowy powinien być nakładany na oznaczony okres, czy też na określoną liczbę spotkań. Wydaje się, że pierwotnym zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie czasowego kryterium, o czym świadczy określenie maksymalnego czasu trwania zakazu. Mając przy tym na uwadze przytoczone stanowisko C. Kąkola, należy uznać, że racjonalnym byłoby stosowanie kryterium czasowego.