Ustawa w art. 3 pkt 5 zawiera definicję imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Jest to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidzianych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Do takich imprez zaliczają się przede wszystkim imprezy sportowe, zwłaszcza mecze piłki nożnej.

Podstawą informacji o przewidywanych zagrożeniach są np. artykuły prasowe, audycje telewizyjne lub radiowe, wypowiedzi kibiców, treści zawarte na stronach internetowych świadczące o tym, że istnieją radykalne animozje między kibicami rywalizujących drużyn. Należy przy tym uwzględnić dotychczasowe doświadczenia związane z zachowaniem się osób uczestniczących, czyli przebieg przeprowadzonych imprez, np. mecze określonych drużyn były często zakłócane przez nieprawidłowe zachowanie kibiców, dochodziło do bójek na trybunach, wrzucano przedmioty na płytę boiska itp. Wiadomości te muszą prowadzić do – opartego na dużym prawdopodobieństwie – wniosku, że istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

W pierwszym rzędzie ocena stopnia ryzyka imprezy masowej należy do organizatora, bowiem to on, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4b u.b.i.m., dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zapewnia większą ilość służby porządkowej i informacyjnej (art. 6 ust. 2 pkt 2 u.b.i.m.).

Ponadto, na mocy art. 28 ust. 2 u.b.i.m., właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji wydaje opinię dodatkowo na podstawie analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową.

Natomiast stwierdzenie, że impreza masowa, o której mowa we wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, jest imprezą masową podwyższonego ryzyka, należy do organu wydającego zezwolenie (art. 29 ust. 3 u.b.i.m.).

Z brzmienia przepisu nie wynika jednoznacznie, czy obawa wystąpienia rzeczonych aktów przemocy lub agresji ma dotyczyć jedynie terenu (stadionu, hali), na której przeprowadzana jest impreza masowa czy też np. dróg dojazdowych. Przepis art. 3 ust. 5 u.b.i.m. stanowi jedynie, że zachowania niepożądane mają dotyczyć jedynie osób uczestniczących w imprezie masowej.

Na podstawie art. 29 ust. 3 u.b.i.m. organ stwierdza w decyzji administracyjnej zawierającej zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, że impreza masowa ma charakter imprezy masowej podwyższonego ryzyka w trzech przypadkach. Wystarczy, że wystąpi przynajmniej jeden z nich.

W pierwszym przypadku (art. 29 ust. 3 pkt 1 u.b.i.m.) organ administracji publicznej uznaje, że impreza masowa jest imprezą masową podwyższonego ryzyka, gdy wynika to z  informacji o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, którą organizator ma obowiązek dołączyć do kierowanego do organu zezwalającego wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

W drugim przypadku (art. 29 ust. 3 pkt 2 u.b.i.m.) organ uznaje, że impreza masowa jest imprezą masową podwyższonego ryzyka na podstawie opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, wydawanej w trybie art. 25 ust. 1 pkt 2 u.b.i.m., która jest sporządzana już m. in. po przeprowadzeniu lustracji obiektu (terenu) oraz analizy ryzyka. Co istotne, opinie innych podmiotów zobowiązanych do ich wydania nie są podstawą do zakwalifikowania imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

W trzecim przypadku (art. 29 ust. 3 pkt 3 u.b.i.m.) organ uznaje, że impreza masowa jest imprezą masową podwyższonego ryzyka, gdy wynika to z wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami o stwierdzenie, że dana impreza masowa jest imprezą podwyższonego ryzyka. Jak wynika z treści przepisu, dotyczy to jedynie masowych imprez sportowych. Wniosek taki może pochodzić wyłącznie od podmiotu zarządzającego rozgrywkami.

W konsekwencji uznania przez organ, że impreza masowa ma charakter imprez masowej podwyższonego ryzyka, liczba miejsc dla osób udostępnionych przez organizatora wynosi: nie mniej niż: 300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej, 200 – dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej, a także 200 dla meczu piłki nożnej (art. 7 u.b.i.m.).

Kolejną konsekwencją stwierdzenia, że impreza masowa ma charakter imprezy masowej podwyższonego ryzyka jest zwiększenie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o czym mowa w §4 pkt 3-4 i § 5 pkt 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 54, poz. 323).

Jednocześnie, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu, a na organizatorze takiej imprezy, na podstawie art. 18 ustawy, spoczywają dodatkowe obowiązki określone w rozdziale 3 – Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej.