W art. 30 u.b.i.m. przewidziane zostało szczególne postępowanie administracyjne dla dwóch rodzajów imprez masowych (tzw. cyklicznych).

W pierwszym przypadku chodzi o imprezy masowe, które przeprowadzane są przez tego samego organizatora, na tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej co najmniej dwa razy w roku. W tym przypadku kryterium stanowi tożsamość danego obiektu (terenu) oraz organizatora (organizatorów). Imprezy masowe muszą być przeprowadzane zatem na tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej oraz muszą być przeprowadzone co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Muszą też być organizowane przez tego samego organizatora lub, w przypadku organizowania imprez przez kilka podmiotów, tożsamość organizatorów musi dotyczyć wszystkich imprez.

Drugi rodzaj imprez masowych stanowią imprezy masowe, dla których opracowany został terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie. Chodzi tu w praktyce o masowe imprezy sportowe, najczęściej rozgrywki ligowe w określonej dyscyplinie sportu. Do wniosku (podania) o wydanie decyzji administracyjnej zawierającej zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organizator jest zobowiązany załączyć terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub innych imprez masowych. Musi także dołączyć go do wniosku o wydanie opinii w trybie art. 25 ust. 1 pkt 2 u.b.i.m. (art. 26 ust. 1 pkt 3 u.b.i.m.).

Tryb ten upraszcza postępowanie – zamiast kilku decyzji administracyjnych zawierających zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wydaje jedną decyzję na kilka lub kilkanaście imprez. Przy tym jednak wciąż zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zezwoleń na przeprowadzenie imprezy (art. 24-29 u.b.i.m.). Jak zauważa C. Kąkol, treść decyzji administracyjnej zawierająca zezwolenie powinna być dostosowana do charakterystyki imprez masowych, które zezwolenie obejmuje – m. in. określać czas i miejsce poszczególnych imprez masowych czy też stwierdzać, jaka impreza masowa na podstawie terminarza rozgrywek będzie uznana za imprezę masową podwyższonego ryzyka, co może wynikać z opinii właściwego komendanta Policji czy też wcześniejszych doświadczeń.

Jeżeli wystąpią wymienione przesłanki, organ wydaje (obligatoryjnie) decyzję administracyjną zawierającą zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku (art. 30 ust. 1 in fine u.b.i.m.). W przypadku, gdy zezwolenie dotyczy meczu piłki nożnej, to, zgodnie z art. 30 ust. 3 u.b.i.m., wydawane jest ono na okres wskazany w terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 u.b.i.m. Jest to decyzja administracyjna związana.

Zbiorcze zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie wyłącza obowiązków informacyjnych organizatora względem określonych w ustawie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Chodzi bowiem o to, by organy te każdorazowo lustrowały obiekt dla potwierdzenia, że stan przygotowania obiektu nie uległ zmianie (pogorszeniu) od czasu wydania zezwolenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 u.b.i.m. organizator imprez masowych przeprowadzanych w omawianym trybie przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 ust. 1 pkt 4-6 u.b.i.m..

Jeżeli zaś organizator zmienia termin imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 u.b.i.m., względem której wydano zezwolenie w trybie art. 30 ust. 1 u.b.i.m., ma on obowiązek na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadomić organ oraz właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.

Przy zmianie terminu imprezy masowej nie jest wymagane wydanie odrębnej decyzji administracyjnej zawierającej zezwolenie, ale zawiadomienie powinno wskazywać nowy termin imprezy masowej.

Przy czym ustawodawca wprost nie wskazuje sankcji dla organizatora, który uzyskał zezwolenie w trybie art. 30 ust. 1 u.b.i.m., a nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków wynikających z pozostałych przepisów art. 30 ustawy. Wydaje się zatem, że w takiej sytuacji stosowne byłoby uznanie, że znajdują zastosowanie przepisy rozdziału 6 u.b.i.m. – Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej, w tym m. in. zakazanie przez uprawniony organ przeprowadzenia imprezy masowej, przerwanie jej czy zakazanie przeprowadzenia z udziałem publiczności.

W praktyce wnioski o wydanie zezwolenia na cykliczne imprezy masowe składają przede wszystkim kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych (np. piłkarskie ze szczebla centralnego: Ekstraklasy, I ligi i II ligi piłkarskiej). Jest to rozwiązanie praktyczne i racjonalne.