W dniu 10 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał nieprawomocny wyrok w sprawie wydarzeń na imprezie studenckiej w 2015 r. organizowanej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w trakcie której zginęło troje studentów.

Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco (za portalem tvn24.pl/pomorze): w nocy z 14 na 15 października 2015 roku podczas otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. W łączniku pomiędzy dwoma budynkami, w których odbywała się impreza, stłoczyło się tak dużo osób, że w pewnym momencie zaczęło im brakować powietrza, a gdy okazało się, że trudno przez tłum przecisnąć się do wyjścia, wybuchła panika i studenci zaczęli się tratować. Bezpośrednio po wypadku hospitalizowanych zostało kilkunastu uczestników imprezy. Krótko po przewiezieniu do szpitala zmarła 24-letnia studentka, a po trzech dniach, również w szpitalu, zmarł 19-letni student. W dniu 1 listopada 2018 r. zmarła kolejna osoba poszkodowana podczas imprezy – 20-letnia studentka.

Według ustaleń policji w imprezie na UTP brało udział ok. 1,2 tys. studentów. Władze uczelni informowały, że w imprezie uczestniczyło ok. tysiąca osób, a dopuszczalna liczba przebywających jednocześnie w obu budynkach osób to ok. 700-800.

Ewa Ż. odpowiada przed sądem za prowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia i umożliwienie sprzedaży alkoholu bez pozwolenia.

Andrzej Z. miał nienależycie rozmieścić pracowników ochrony w poszczególnych miejscach i nie zapewnić im środków łączności (na 14 pracowników ochrony przydzielił trzy krótkofalówki), co doprowadziło do powstania zagrożenia, na które nie zareagował.

Z kolei były rektor Antoni B. i były prorektor Janusz P. zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków. Byłemu rektorowi zarzucono nieprzygotowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa na uczelni, a byłemu prorektorowi – udzielenie ustnej zgody na przeprowadzenie otrzęsin bez porozumienia się w tej sprawie z rektorem.

Troje pierwszych oskarżonych zostało skazanych m. in. na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

Impreza studencka organizowana była na terenie uczelni, ale organizatorem imprezy był samorząd studencki. Pojawiła się więc wątpliwość, czy była to impreza masowa w rozumieniu przepisów u.b.i.m.

Źr. rp.pl

Przepis art. 2 u.b.i.m. stanowi bowiem, że przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.

Wskazane zostały więc trzy wymogi, które muszą wystąpić łącznie, by impreza została wyłączona z reżimu przepisów u.b.i.m.: musi być to impreza nieodpłatna, odbywająca się na terenie zamkniętym i będącym w trwałym zarządzie określonych jednostek oraz organizowana przez te jednostki. W analizowanym przypadku, przez uczelnie.

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zawarty został w obwieszczeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy znajduje się w tym wykazie.

Gdyby więc organizatorem nieodpłatnej imprezy studenckiej w budynkach uczelnianych był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, to wówczas znalazłoby zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 u.b.i.m. i do otrzęsin studenckich nie znalazłyby zastosowania przepisy u.b.i.m.

Organizatorem jednak był samorząd studencki. Samorząd studencki nie jest zaś jednostką podporządkowaną, o której mowa w art. 2 u.b.i.m. Stanowisko to potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 20 marca 2006 r. (sygn. VI SA/WA 878/05). Jak zauważa M. Dróżdż, wyrok ten pomimo uchylenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 r. zachowuje swą aktualność na gruncie przepisów u.b.i.m. i stąd bardzo często organizacja np. juwenaliów studenckich będzie podlegała przepisom u.b.i.m.

Podkreślić przy tym należy, że już sama organizacja imprezy masowej bez zezwolenia stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 58 ust. 1 u.b.i.m.