Kwestie związane ze sprzedażą, podawaniem i spożywaniem napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu na imprezach masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka reguluje art. 8a u.b.i.m. A co z alkoholem na imprezach, które nie mają statusu imprezy masowej?

Na początku należy przedstawić pojęcie imprezy masowej. Zgodnie z u.b.i.m. imprezą masową jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej i wyróżniamy trzy typy imprez masowych:

  • impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, gdzie liczba udostępnianych miejsc to nie mniej niż 1000 i impreza w hali sportowej lub innym budynku, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 500,
  • impreza sportowa – na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 1000, w hali sportowej lub innym budynku, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 300 lub na terenie, gdzie możliwe jest przeprowadzenie takiej imprezy, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 1000.
  • mecz piłki nożnej – na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 1000.

Impreza masowa może mieć więc charakter artystyczno-rozrywkowy i sportowy. Rodzajem imprez masowych mogą być m.in. koncerty, przedstawienia, seanse czy mecz piłki nożnej.

Dane wydarzenie będzie uznane za imprezę masową w przypadku, jeżeli liczba udostępnionych miejsc (nie faktycznych uczestników) będzie przekraczać wymogi co do liczby, wskazane w art. 3 pkt 2 u.b.i.m. W praktyce występuje więc częste ograniczanie udostępnionych miejsc na stadionie, podczas wydarzeń sportowych, do liczby 999, tak aby dane wydarzenie nie było zakwalifikowane jako impreza masowa.

A contratio więc impreza niemasowa to impreza nieposiadająca przymiotów imprezy masowej lub jedna z imprez, o których mowa w katalogu wyłączającym (art. 3 ust. 1 a-f u.b.i.m.). Przykładowo więc mecz piłki nożnej, na którym organizator udostępnia 500 miejsc na obiekcie nie będzie miał charakteru imprezy masowej.

Jeśli więc organizator takiej imprezy niemasowej chciałby móc sprzedawać na niej alkohol, to nie znajdą tu zastosowania przepisy art. 8a u.b.i.m. W tej sytuacji należy zatem sięgnąć do art. 14 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić sprzedaż alkoholu podczas imprezy niemasowej np. meczu piłki nożnej z liczbą udostępnionych miejsc w wysokości do 999, zresztą jak w przypadku imprezy masowej, musi mieć już zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zasadniczo chodzi w nim o zezwolenie na ich sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży, ale redakcja przepisu nie wyklucza wprost sprzedaży do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przepis także nie ogranicza podmiotowo przedsiębiorców z uwagi na kryterium posiadanego zezwolenia według miejsca spożycia napojów alkoholowych.

Równocześnie przedsiębiorca ten winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 181 uu.w.t.p.a.. Organem zezwalającym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Przedsiębiorca powinien załączyć do wniosku: pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych, co do zasady kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Do wydania zezwolenia jednorazowego nie jest natomiast stosowany wymóg uzyskania przez organ zezwalający pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1–3 u.w.t.p.a., a także odpowiednio zgody organów wojskowych określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw wewnętrznych określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Co istotne, wniosek o wydanie zezwolenia nie musi zawierać adresu punktu sprzedaży. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia nie trzeba także dołączać wymaganych ustawą dokumentów, o których jest mowa w art. 18 ust. 6 u.w.t.p.a.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do dwóch dni. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.

W związku z wyłączeniem w przypadku wydawania omawianych zezwoleń art. 18 ust. 7 pkt 4 i 6 u.w.t.p.a. na podstawie art. 181 ust. 1 u.w.t.p.a., zgodnie z art. 18 ust. 7 u.w.t.p.a. warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest na podstawie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1;

2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

5) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

6) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1–3;

7) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Wydaje się, że w przypadku imprez niemasowych zastosowanie znaleźć mogą trzy rodzaje zezwoleń: na napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu, na piwo oraz na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu.

Praktyczne wyjaśnienia krok po kroku, jak należy złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego zezwolenia.