Publikacje

Książka

Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki noznej

Artykuły

1. Prawo do przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników imprezy masowej – meczu piłki nożnej, Przegląd Sądowy 10/2011;

2. Klubowy zakaz stadionowy – analiza regulacji ustawowej, Przegląd Sądowy 3/2013;

3. Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego na orzeczenie o klubowym zakazie stadionowym w świetle kompetencji sądów administracyjnych do kontroli działalności organów administracji publicznej, Monitor Prawniczy 14/2017;

4. Uprawnienie wojewody do wydania zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności albo na terenie województwa lub jego części jako środek administracyjnoprawny. Charakterystyka. Wątpliwości. Wnioski optymalizacyjne, Monitor Prawniczy 4/2018;

5. Przerwanie imprezy masowej jako środek weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych, [w:] Ostrowski A. (red.), Modern Football a świat kibiców 3. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, Wrocław 2018;

6. Glosa. Bezpieczeństwo imprez masowych – zakaz klubowy, Monitor Prawniczy 23/2018;

7. Prawo do przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników imprezy masowej – meczu piłki nożnej – w kontekście ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, Ostrowski A. (red.), Modern Football a świat kibiców 4. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, Wrocław 2019.